Trust WB-3320X user manual download (Page 50 of 52)

Languages: English
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 52
NAVODILA ZA UPORABO
3
GARANCIJSKI LIST
Spoštovani kupec!
Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka TRUST.
Prepri
č
ani smo, da boste z njim zadovoljni in upamo, da garancijskega lista sploh ne boste
potrebovali.
Garancija velja: 2 leti
za delovanje izdelka.
V garancijski dobi bo proizvajalec (uvoznik) brezpla
č
no odpravil vse napake v delovanju.
Popravilo bo izvršeno najkasneje v 45 dneh od dneva sprejema izdelka v popravilo. V
primeru, da ga ne bo mogo
č
e popraviti v tem roku, lahko kupec zahteva novega.
Servisni rok traja najmanj 6 let od dneva prodaje. V tem roku zagotavljamo vzdrževanje in
nadomestne dele.
Garancija ne velja za poškodbe, ki bi bile posledica uporabe nestandardnega potrošnega
materiala in nadomestnih delov, nepazljivega ravnanja, padca, razstavljanja, popravil s strani
nepooblaš
č
enih oseb in višje sile. Prav tako garancija ne velja za dele, ki se z delovanjem
obrabljajo in trošijo. Izjema so o
č
itne napake na sestavnih delih ali v materialu. Stroške za
material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju
okvar oziroma pri nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, nosi uvoznik. Garancija
ne pokriva potnih stroškov serviserja v primeru, da je zahtevano popravilo na lokaciji kupca.
Zastopnik:
Trion d.o.o.
Pot k sejmiš
č
u 30, 1001 Ljubljana
Tel: (01) 563 40 18, faks: (01) 563 40 20
e-mail: pc.biro@trion.si, www.trion.si
MODEL:
SERIJSKA ŠTEVILKA:
DATUM NAKUPA:
FIRMA IN SEDEŽ PRODAJALCA:
VPISI POPRAVIL:
SI
Sample
This manual is suitable for devices