Trust WB-3320X user manual download (Page 39 of 52)

Languages: English
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 52
KULLANICI KILAVUZU
2
Güncellenmi
ş
S
ı
kça Sorulan Sorular (FAQs) bölümü, sürücüler ve kullan
ı
m k
ı
lavuzlar
ı
için, www.trust.com/15354
rnet adresini ziyaret edin. Yayg
ı
n servis için, www.trust.com/register web sitesine kay
ı
t yapt
ı
r
ı
n.
Güvenlik
Bu ayg
ı
t
ı
su gibi s
ı
v
ı
lardan uzakta tutun.
Ayg
ı
t
ı
açmay
ı
n ya da kendiniz onarmaya kalkmay
ı
n.
Bu ayg
ı
t, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili di
ğ
er
ş
artlar
ı
na uygundur.
Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini www.trust.com/15354/ce Internet adresinde bulabilirsiniz.
Olanakl
ı
ysa, ayg
ı
t
ı
elden ç
ı
kar
ı
rken yeniden dönü
ş
üm merkezine teslim edin. Ayg
ı
t
ı
elden ç
ı
kar
ı
rken her
zamanki çöp kutular
ı
na atmay
ı
n.
Garanti ve telif hakk
ı
Bu ürün, sat
ı
n al
ı
nd
ı
ğ
ı
tarihten îtibâren iki y
ı
l süreyle imalatç
ı
garantisi kapsam
ı
ndad
ı
r. Daha fazla bilgi için
www.trust.com/warranty Internet adresini ziyâret edin.
Bu kullan
ı
m k
ı
lavuzu, Trust International B.V. kurulu
ş
unun izni olmadan k
ı
smen veya tamâmen ço
ğ
alt
ı
lamaz.
Sample
This manual is suitable for devices