Trust WB-3320X user manual download (Page 38 of 52)

Languages: English
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 52
KULLANICI KILAVUZU
1
TR
Ürün bilgileri
A
: Enstantane dü
ğ
mesi
B
: Çok amaçl
ı
kelepçe
C
: Ayarlanabilir mercek bilezi
ğ
i
D
: Durum LED göstergesi
E
: USB kablosu
Kurulum
1
(1) Bilgisayar aç
ı
k. (2) CD’yi CD-ROM sürücüsüne yerle
ş
tirin.
2
Sürücüyü kurun; Ekrandaki tâlimatlar
ı
izleyin.
3
Kameray
ı
yerle
ş
tirin; USB’yi ba
ğ
lay
ı
n.
4
Windows kurulumu otomatik olarak tamamlay
ı
ncaya dek bekleyin.
Web kameras
ı
n
ı
n kullan
ı
m
ı
5
AmCap program
ı
n
ı
ı
n.
6
‘Önizle’ (Preview) seçene
ğ
ini etkinle
ş
tirin.
7
Görüntü netle
ş
inceye kadar mercekleri kullanarak odak ayar
ı
yap
ı
n.
Enstantane/
Ş
ip
ş
ak
8
Kamera uygulama yaz
ı
l
ı
m
ı
ile kullan
ı
mdayken enstantane dü
ğ
mesine bas
ı
n.
Foto
ğ
raf
ı
kaydetmek için ‘Dosya’ (File) üzerinde t
ı
klay
ı
n ve ‘Farkl
ı
Kaydet’ (Save As) seçene
ğ
ini seçin.
Not
Yaz
ı
l
ı
m
Video konferans için, MSN gibi bir “Messenger” servisi kullan
ı
n. MSN hakk
ı
nda bilgi almak için, bkz:
www.msn.com.
AmCap, entegre bir video uygulama program
ı
d
ı
r. Kamera, ayn
ı
zamanda, di
ğ
er video programlar
ı
ile birlikte
de kullan
ı
labilir.
Ayr
ı
nt
ı
l
ı
kamera seçenekleri ve AmCap program
ı
n
ı
n (salt
İ
ngilizce dilindedir) kullan
ı
lmas
ı
konusunda bilgi
almak için, CD’deki k
ı
lavuzu okuyun.
AmCap video ayarlar
ı
(görüntü denetimi, yak
ı
nla
ş
t
ı
rma/uzakla
ş
t
ı
rma, yüz izleme, özel efektler vb gibi) di
ğ
er
video programlar
ı
nda da mevcuttur.
İ
lave yaz
ı
l
ı
m
ı
n
ı
kurmak için, CD-ROM’daki Trust kurulum menüsünden ‘Yaz
ı
l
ı
m kur’ (Install software)
seçene
ğ
ini t
ı
klay
ı
n. Bu yaz
ı
l
ı
m sadece
İ
ngilizce dilinde mevcuttur. Video ve resimleri düzenlemek ve
olu
ş
turmak için, iste
ğ
e ba
ğ
l
ı
olarak kullanabilirsiniz. Yard
ı
m alman
ı
z gerekirse, program
ı
n Yard
ı
m (Help)
menüsünü kullan
ı
n.
Genel kullan
ı
m
Kameray
ı
kullan
ı
rken yeterli
ı
ş
ı
k oldu
ğ
undan emin olun!
Tozland
ı
ğ
ı
zaman mercekleri temizlemek için, yumu
ş
ak bir f
ı
rça kullan
ı
n!
Enstantane dü
ğ
mesi, sadece, kamera kullan
ı
mdayken çal
ı
ş
ı
r!
Kamera, ayn
ı
anda birden çok uygulamada kullan
ı
lamaz!
Kamera di
ğ
er USB ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
na yeniden ba
ğ
lan
ı
rsa, Windows’un kameray
ı
tekrar otomatik olarak
kurmas
ı
gerekebilir!
Sample
This manual is suitable for devices