Trust WB-3320X user manual download (Page 33 of 52)

Languages: English
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 52
PRÍRU
Č
KA POUŽÍVATE
Ľ
A
2
Ak kameru pripojíte k inému portu USB, systém Windows môže potrebova
ť
znova automaticky nainštalova
ť
kameru!
Aktuálne
č
asto kladené otázky (FAQ), ovláda
č
e a príru
č
ky nájdete na adrese www.trust.com/15354. Prístup
k rozšíreným službám získate po zaregistrovaní na adrese www.trust.com/register.
Bezpe
č
nos
ť
Zariadenie umiestnite tak, aby sa nedostalo do styku s kvapalinami, napríklad s vodou.
Zariadenie neotvárajte ani neopravujte.
Zariadenie sp
ĺň
a základné požiadavky a ostatné príslušné podmienky platných európskych smerníc.
Vyhlásenie o zhode (Declaration of Conformity) sa nachádza na adrese www.trust.com/15354/ce.
Ak je to možné, nepotrebné zariadenie odovzdajte do recykla
č
ného strediska. Zariadenie neodhadzujte do
domového odpadu.
Záruka a autorské práva
Na tento výrobok poskytuje výrobca dvojro
č
nú záruku, ktorá za
č
ína plynú
ť
dátumom zakúpenia.
Ď
alšie
informácie nájdete na adrese www.trust.com/warranty.
Reprodukovanie tejto príru
č
ky alebo akejko
ľ
vek jej
č
asti je bez povolenia spolo
č
nosti Trust International B.V.
zakázané.
Sample
This manual is suitable for devices