Trust WB-3320X user manual download (Page 31 of 52)

Languages: English
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 52
NÁVOD K OBSLUZE
2
Pokud kameru p
ř
ipojíte k jinému portu USB, systém Windows m
ů
že chtít znovu automaticky nainstalovat
kameru!
Aktuální
č
asté otázky a návody k použití naleznete na adrese www.trust.com/15354. Rozsáhlý servis si
registrujte na adrese www.trust.com/register.
Bezpe
č
nostní opat
ř
ení
Toto za
ř
ízení nepoužívejte v blízkosti kapalin, nap
ř
. vody.
Neopravujte za
ř
ízení a ani je neotevírejte.
Toto za
ř
ízení spl
ň
uje základní požadavky a ostatní podmínky p
ř
íslušných sm
ě
rnic Evropské unie. Prohlášení o
shod
ě
(DoC) je k dispozici na adrese www.trust.com/15354/ce.
Je-li to možné, odevzdejte likvidovaný p
ř
ístroj do recykla
č
ního st
ř
ediska. Nevyhazujte p
ř
ístroj do domovního
odpadu.
Záruka a copyright
Na tento výrobek se vztahuje dvouletá záru
č
ní doba výrobce, která za
č
íná dnem prodeje. Další informace
naleznete na adrese www.trust.com/warranty.
Kopírování tohoto návodu k použití nebo jakékoli jeho
č
ásti bez svolení spole
č
nosti Trust International B.V. je
zakázáno.
Sample
This manual is suitable for devices