Trust WB-3320X user manual download (Page 17 of 52)

Languages: English
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 52
INSTRUKCJA OBS
Ł
UGI
2
Je
ś
li kamera zostanie pod
łą
czona do innego portu USB, Windows mo
ż
e automatycznie zainstalowa
ć
kamer
ę
ponownie!
Na stronie www.trust.com/15354 znajdziesz najnowsze odpowiedzi na pytania, sterowniki i instrukcje obs
ł
ugi.
Aby uzyska
ć
wi
ę
kszy zakres us
ł
ug zarejestruj si
ę
na stronie www.trust.com/register.
Ś
rodki bezpiecze
ń
stwa
Chro
ń
urz
ą
dzenie przed kontaktem z wod
ą
lub innymi cieczami.
Urz
ą
dzenia nie wolno ani otwiera
ć
ani naprawia
ć
.
Niniejszy produkt spe
ł
nia wszystkie najwa
ż
niejsze wymogi i przepisy obowi
ą
zuj
ą
cych dyrektyw Unii
Europejskiej. Deklaracja zgodno
ś
ci (DoC) znajduje si
ę
na stronie www.trust.com/15354/ce.
W miar
ę
mo
ż
liwo
ś
ci prosimy o utylizacj
ę
produktu w zak
ł
adzie odzysku odpadów. Urz
ą
dzenia nie nale
ż
y
wyrzuca
ć
razem z odpadkami domowymi.
Gwarancja i prawa autorskie
Ten produkt posiada 2 lata gwarancji fabrycznej, licz
ą
c od dnia zakupu. Wi
ę
cej informacji znajdziesz na
stronie www.trust.com/warranty
Niniejsza instrukcja nie mo
ż
e by
ć
kopiowana w ca
ł
o
ś
ci lub w cz
ęś
ci bez zezwolenia firmy Trust International
B.V.
Sample
This manual is suitable for devices