ASUS V9400-X user manual download (Page 9 of 38)

Languages: Turkish
Pages:38
Description:ASUS Graphic Card Drivers and Utilities Installation Guide for Turkey Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 38
Yaz›l›m kurulum k›lavuzu
3
5.
Kurulum Sihirbaz› hofl geldiniz
ekran›nda
‹leri
dü¤mesine
t›klay›n.
6.
Tipik
'› seçin ve ard›ndan
‹leri
'ye
t›klay›n. Sihirbaz gerekli dosyalar›
bilgisayar›n›za kopyalar.
Program›n ayar sürecinde size
yard›mc› olacak olan Ayar
Kurulum Sihirbaz›n› haz›rlar.
Ekran›n alt sa¤ köflesinde yer alan
süreç çubu¤u sürücü kurulum
sürecinin durumunu gösterir.
Tipik
ayar tipi Windows(r) Ekran Modeli (WDM) ve VGARTD sürücülerini
içermeyecektir. WDM ve VGARTD sürücülerini kurmak istiyorsan›z,
Özel
kurulumu seçin
.
Sample
This manual is suitable for devices