ASUS V9400-X user manual download (Page 8 of 38)

Languages: Turkish
Pages:38
Description:ASUS Graphic Card Drivers and Utilities Installation Guide for Turkey Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 38
ASUS NVIDIA serisi grafik kart›
2
2.
VGA sürücüleri
Bir VGA sürücüsü ayg›t›n iflletim sisteminizde çal›flmas› için olan bir yaz›l›m
program›d›r. Bu bölümde tavsiye edilen herhangi bir grafik kart›n› kullanarak
grafik kart›n›z›n ekran sürücüsünü kurabilir, güncelleyebilir veya kald›rabilirsiniz.
Eski bir grafik kart›n› yeni bir ASUS grafik kart› ile de¤ifltiriyorsan›z, eski
ekran sürücüsünü sisteminizden kald›rd›¤›n›zdan emin olun. Ayr›nt›lar için
"2.3 Ekran sürücülerinin kald›r›lmas›" bölümüne bak›n›z.
1.
Yeni Donan›m Sihirbaz› Buldu
diyalog kutusunda W'ndows
masa üstüne girmek için
‹ptal
'e
t›klay›n.
2.
CD-ROM sürücünüze destek
CD'sini yerlefltirin.
3.
E¤er autorun etkinlefltirilmifl ise
2D/3D Grafik ve Görüntü
H›zland›r›c› otomatik olarak
görünür.
E¤er autorun devre d›fl›
b›rak›l›rsa, destek CD'nizin kök
dizininden
Setup.exe
program›n›
çal›flt›r›n.
4.
2D/3D Grafik ve Görüntü
H›zland›r›c› ana menüsünden,
VGA Sürücülerine
t›klay›n.
Grafik kart›n›z› fiziksel olarak monte ettikten sonra, VGA sürücünüzü kurmak
için bu bölümde belirtilen herhangi bir tavsiye edilebilir yöntemi kullan›n.
2.1
Sürücü kurulumu
VGA sürücüsünü kurmak için:
1. Yöntem: Tipik kurulum
Tipik kurulum yöntemi en genel seçenekleri kurar. Birçok kullan›c›ya bu
yöntemi tavsiye ederiz.
Sample
This manual is suitable for devices