ASUS V9400-X user manual download (Page 7 of 38)

Languages: Turkish
Pages:38
Description:ASUS Graphic Card Drivers and Utilities Installation Guide for Turkey Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 38
Yaz›l›m kurulum k›lavuzu
1
1.
Destek CD bilgileri
VGA kart› ile birlikte verilen Destek CDsi görüntü özelliklerini gelifltiren faydal›
yaz›l›m ve baz› program sürücüleri içermektedir.
Destek CD'sine bafllamak için yapman›z gereken sadece CD'yi CD-ROM sürüsüne
yerlefltirmektir. Bilgisayar›n›zda AutoRun etkinlefltirilmifl ise Destek CD'si
2D/3D
Grafik ve Görüntü H›zland›r›c›y›
otomatik olarak ana menüde gösterir.
CD bilgilerini
görüntülemek
için t›klay›n
Di¤er kurulum menülerini
açmak için menü ö¤esine
t›klay›n
E¤er bilgisayar›n›zda autorun ETK‹NLEfiT‹R‹LMEM‹fi ise, SETUP.EXE
dosyas›n› bulmak için destek CD'sinin içeri¤ine göz at›n. Destek CD'si
kurulum program›n› çal›flt›rmak için
SETUP.EXE
dosyas›na çift t›klay›n.
Uygulamadan
ç›kmak için t›klay›n
Readme dosyas›n›
görüntülemek için
t›klay›n
Bu k›lavuzda gösterilen ekran ile ekran›n›zda gösterilen ekran tam
olarak eflleflmeyebilir.
Destek CD'sinde bulunan baz› sürücü ve program kalemleri sadece
baz› özel ASUS VGA kart modelleri için geçerlidir.
Sürücüleri ve programlar› kurmak için yönetici haklar›n›z›n bulunmas›
gerekmektedir. Ayr›nt›lar için Windows
®
2000/XP belgelerine bak›n›z.
Destek CD'sinin içeri¤i haber verilmeden de¤ifltirilebilir. Güncellemeler
için ASUS web sitesini (www.asus.com) ziyaret ediniz.
Sample
This manual is suitable for devices