ASUS V9400-X user manual download (Page 4 of 38)

Languages: Turkish
Pages:38
Description:ASUS Graphic Card Drivers and Utilities Installation Guide for Turkey Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 38
i v
i v
i v
i v
i v
Monitörlerin ekran kartlar›na ba¤lant›s›n› sa¤layan koruyuculu
kablolar›n kullan›lmas›, FCC talimatnamelerine uygun olmas›
aç›s›ndan gereklidir. Uygunlu¤un sa¤lanmas›ndan sorumlu flah›slar
taraf›ndan aç›kça onaylanmayan de¤ifliklikler ya da modifikasyonlar,
kullan›c›n›n bu ekipman› kullanma yetkisini geçersiz k›labilir.
Duyurular
Federal ‹letiflim Komisyonu Aç›klamas›
Bu cihaz FCC kurallar›n›n 15. Bölümüne uygundur. Kullan›m›
afla¤›daki iki koflula tabidir:
Bu cihaz zararl› parazitlere yol açmamal›d›r ve
Bu cihaz istenmeyen flekilde çal›flmas›na yol açabilecek parazit de
dahil olmak üzere al›nan tüm parazitleri kabul etmelidir.
Bu ekipman test edilmifltir ve FCC Kurallar› k›s›m 15’e uygun olarak B
S›n›f› dijital cihaz için belirlenen s›n›rlarla uyumlu bulunmufltur. Bu s›n›rlar,
insanlar›n bulundu¤u bir ortamdaki kurulumda zararl› parazite karfl› uygun
koruma sa¤lamak için tasarlanm›flt›r. Bu ekipman radyo frekans enerjisi
üretir, kullan›r ve yayabilir ve e¤er talimatlara uygun olarak kurulmaz ve
kullan›lmazsa radyo iletiflimi için zararl› parazitlere sebep olabilir. Ancak
belli bir kurulumda parazit oluflmayaca¤› garantisi verilmemektedir. Bu
ekipman radyo ya da televizyon al›c›s› için zararl› parazitlere neden olursa
– ekipman› aç›p kapatarak böyle bir parazit olup olmad›¤› saptanabilir ve
kullan›c›n›n afla¤›daki önlemlerden birini ya da birkaç›yla paraziti
gidermeyi denemesi teflvik edilir:
Al›c› antenin yönünü ya da yerini de¤ifltirin.
Ekipman ile al›c› aras›ndaki ay›r›m› artt›r›n.
Ekipman›, al›c›n›n ba¤l› bulundu¤u devreden farkl› bir ç›k›fla
ba¤lay›n.
Sat›c›ya ya da deneyimli bir radyo/TV teknisyenine dan›flarak
yard›m isteyin.
Kanada ‹letiflim Departman› Aç›klamas›
Bu dijital cihaz Kanada ‹letiflim Departman›’n›n radyo parazit
yönergelerinde belirtilen dijital cihazlardan radyo gürültü emisyonuna iliflkin
olan B S›n›f› limitlerini aflmamaktad›r.
"
B
"
S›n›f› bu aparat, Kanada ICES-003’e uygundur.
Sample
This manual is suitable for devices