ASUS V9400-X user manual download (Page 37 of 38)

Languages: Turkish
Pages:38
Description:ASUS Graphic Card Drivers and Utilities Installation Guide for Turkey Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 38
Yaz›l›m kurulum k›lavuzu
A-3
A-3
A-3
A-3
A-3
Ekran görüntüsü bozuk.
Monitörünüz istenilen görüntü ayarlar›n›
desteklemiyor.
Monitörünüzün istedi¤iniz görüntü ayarlar›n›
destekledi¤inden emin olun. Monitörünüz ile
birlikte verilen teknik dokümantasyona bak›n.
Grafik kart›n›z istenilen sistem ayarlar›n›
desteklemiyor.
Grafik kart›n›z›n istedi¤iniz görüntü ayarlar›n›
destekledi¤inden emin olun. Bu grafik kart› paketi
ile birlikte verilen teknik özellikler tablosuna bak›n›z.
Baz› sürücü dosyalar› bozulmufl olabilir.
fiu anki grafik sürücülerinizi kald›rabilir ve destek
CD'nizden grafik sürücülerini tekrar kurabilirsiniz.
Kasa içinde zay›f ›s› da¤›t›m›.
Kasa fan›n›n, CPU'nun ve fanl› ›s› emicinin ve/veya
grafik kart› GPU fan›n›n düzgün çal›flt›¤›ndan emin
olun.
Sorun
Sebep
Çözüm
Sebep
Çözüm
Sebep
Çözüm
Sebep
Çözüm
Karfl›laflabilece¤iniz di¤er sorunlar
di¤er parçalar ya da sisteminizin
aksesuarlar› ile ilgili olabilir (örn. Ana kart, güç beslemesi ünitesi, LCD/
CRT).
Sample
This manual is suitable for devices