ASUS V9400-X user manual download (Page 36 of 38)

Languages: Turkish
Pages:38
Description:ASUS Graphic Card Drivers and Utilities Installation Guide for Turkey Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 38
ASUS NVIDIA serisi grafik kart›
A-2
A-2
A-2
A-2
A-2
Yanl›fl renk dengesi
Kart›n›z düzgün kurulmam›fl olabilir.
Kart›n yuvada havaya kalkmad›¤›ndan ya da
e¤ilmedi¤inden emin olunuz.
Görüntü kontrolleriniz düzgün ayarlanmam›fl
olabilir.
Görüntü kontrollerinizi istedi¤iniz ayarlara
manuel olarak ayarlay›n.
Grafik kart› görüntü çözünürlü¤ünü yap›land›r›n.
(örn. Görüntü Özelliklerinizi de¤ifltirin)
Sisteminize kurulu olan desteklenmemifl bir grafik
kart› sürücüsü bulunabilir. Farkl› sat›c›lar›n grafik
kartlar›nda anlaflmazl›k olabilir.
Sisteminize kurulan herhangi bir kullan›lmam›fl
grafik kart› sürücülerini kald›r›n.
Grafik kart› paketi ile birlikte verilen grafik kart›
sürücüsünü kurun.
Grafik kart› yard›mc› gücü ba¤l› de¤il.
Yard›mc› güç kablolar› güç besleme ünitesi ile
birlikte düzgün ba¤land›¤›ndan emin olun.
E¤er monitörünüz BNC konektörlerini kullan›yorsa,
bir veya daha fazla ba¤lant› ayar› yanl›fl olabilir.
Tüm BNC konektörlerinin kendi ba¤lant› noktas›na
düzgün ba¤land›¤›ndan emin olun.
Yaz›l›m monitörünüzün ayar› yanl›fl olabilir.
Monitörünüzün yaz›l›m ayar›n› istedi¤iniz ayara
yap›land›r›n.
Sorun
Sebep
Çözüm
Sebep
Çözüm
Sebep
Çözüm
Sebep
Çözüm
Sebep
Çözüm
Sebep
Çözüm
Sample
This manual is suitable for devices