ASUS V9400-X user manual download (Page 32 of 38)

Languages: Turkish
Pages:38
Description:ASUS Graphic Card Drivers and Utilities Installation Guide for Turkey Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 38
ASUS NVIDIA serisi grafik kart›
2 6
2 6
2 6
2 6
2 6
5.
ASUS ‹rtibat Bilgileri
ASUS irtibat biclgilerini ekrana getirmek için:
1.
CD-ROM sürücünüze destek
CD'sini yerlefltirin.
2.
E¤er autorun etkinlefltirilmifl ise
2D/3D Grafik ve Görüntü
H›zland›r›c› otomatik olarak
görünür.
E¤er autorun devre d›fl›
b›rak›l›rsa, destek CD'nizin kök
dizininden
Setup.exe
program›n›
çal›flt›r›n.
3.
2D/3D Grafikleri ve Görüntü
H›zland›r›c› ana menüsünden
ASUS ‹rtibat Bilgisine
t›klay›n.
Kurulum, ASUS'un dünya
çap›ndaki tüm bölgesel ofisleri
için bir metin kutusu içerir.
4.
Tam metni görmek için kayar
çubu¤u hareket ettirin.
Sample
This manual is suitable for devices