ASUS V9400-X user manual download (Page 3 of 38)

Languages: Turkish
Pages:38
Description:ASUS Graphic Card Drivers and Utilities Installation Guide for Turkey Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 38
iii
iii
iii
iii
iii
‹çindekiler
Duyurular
....................................................................................................
iv
Güvenlik Bilgileri
.........................................................................................
v
Bu Rehber Hakk›nda
...................................................................................
vi
Bu rehberde kullan›lan iflaretler
...................................................
vi
Daha fazla bilgi nerede bulunur?
...................................................
vi
1.
Destek CD bilgileri
..........................................................................
1
2.
VGA sürücüleri
................................................................................
2
2.1
Sürücü kurulumu
.............................................................
2
2.2
Windows
®
Görüntü Sürücüsünün Güncellenmesi
.....
11
2.3
Görüntü Sürücüsünün Kald›r›lmas›
............................
13
3.
Programlar
...................................................................................
14
3.1
Program kurulumu
.......................................................
15
3.2
Kurulan programlar›n kald›r›lmas›
..............................
18
4.
Aksesuar Sürücüleri
....................................................................
20
4.1
Web kameras› sürücüsünün kurulumu
.......................
20
4.2
Oyun pedi sürücülerinin Kurulumu
.............................
22
4.3
Web Kameras› Sürücüsünün Kald›r›lmas›
..................
24
4.4
Oyun pedi sürücülerinin Kald›r›lmas›
.........................
25
5.
ASUS ‹rtibat Bilgileri
...................................................................
26
6.
Di¤er bilgiler
.................................................................................
27
6.1
Destek CD'sine Gözat
...................................................
27
6.2
Readme dosyas›n› görüntülemek
................................
28
Ek: Temel ar›za teflhisi
.............................................................................
A-1
Sample
This manual is suitable for devices