ASUS V9400-X user manual download (Page 24 of 38)

Languages: Turkish
Pages:38
Description:ASUS Graphic Card Drivers and Utilities Installation Guide for Turkey Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 38
ASUS NVIDIA serisi grafik kart›
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
8.
Kurulum tamamland›ktan sonra,
Bitti
'ye t›klay›n.
3.2
Kurulan programlar›n kald›r›lmas›
Kurulan herhangi bir program› kald›rmak istiyorsan›z, programlar› sistemden
tamamen kald›rmak için bu bölümde verilen prosedürleri yerine getiriniz.
Programlar› kald›rmak için:
1.
CD-ROM sürücünüze destek
CD'nizi yerlefltirin.
2.
E¤er autorun etkinlefltirilmifl ise
2D/3D Grafik ve Görüntü
H›zland›r›c› otomatik olarak
görünür.
E¤er autorun devre d›fl›
b›rak›l›rsa, destek CD'nizin kök
dizininden
Setup.exe
program›n›
çal›flt›r›n.
3.
2D/3D Grafik ve Görüntü
H›zland›r›c› ana menüsünden,
Programlar
'a t›klay›n.
Kurulum, Program›n kurulum
sürecinde size yard›mc› olacak
olan Ayar
Kurulum Sihirbaz›n›
haz›rlar.
4.
Program kald›rma bir dor¤ulama
mesaj› gösterir, kurulan
programlar› kald›rmak için
Tamam
'a t›klay›n.
Sample
This manual is suitable for devices