ASUS V9400-X user manual download (Page 22 of 38)

Languages: Turkish
Pages:38
Description:ASUS Graphic Card Drivers and Utilities Installation Guide for Turkey Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 38
ASUS NVIDIA serisi grafik kart›
1 6
1 6
1 6
1 6
1 6
2. Yöntem: Özel kurulum
Özel kurlum yöntemi kurmak istedi¤iniz özellikleri seçmenize olanak
sa¤lamaktad›r. ‹leri düzeydeki kullan›c›lar›n bu yöntemi kullanmas›n› öneririz.
1.
Destek CD'sini CD-ROM
sürücüsüne yerlefltirin.
2.
E¤er autorun etkinlefltirilmiflse
2D/3D Grafik ve Görüntü
H›zland›r›c›s› otomatik olarak
görünecektir.
E¤er autorun devre d›fl›
b›rak›lm›fla, destek CD'nizin kök
dizininden
Setup.exe
program›n›
çal›flt›r›n.
3.
2D/3D Grafik ve Görüntü
H›zland›r›c›s› ana menüsünden
Programlar
'a t›klay›n.
Ayar, program›n ayar sürecinde
size yard›mc› olacak olan Ayar
Kurulum Sihirbaz›n› haz›rlar.
6.
Kurulum, programlar için olan
hedef dizini gösterir,
‹leri
'ye
t›klay›n.
7.
Kurulum tamamland›ktan sonra,
Bitti
'ye t›klay›n.
Sample
This manual is suitable for devices