ASUS GT610-SL-1GD3-L user manual download (Page 83 of 322)

Pages:322
Description:UserManual
Graphics Card Drivers and Utilities Installation Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 322
83
Nederlands
DU8541
Derde editie V3
September 2014
Copyright © 2014 ASUSTeK Computer Inc. Alle rechten voorbehouden.
Geen enkel deel van deze handleiding, inclusief de beschreven producten en software, mag worden gekopieerd,
overgedragen, bewerkt, opgeslagen in een retrievalsysteem, of vertaald in elke willekeurige taal in eender welke
vorm of door eender welk middel, behalve documentatie die door de aankoper wordt bewaard voor back-
updoeleinden, zonder de expliciete schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
De productgarantie of het onderhoud zal niet geldig zijn indien: (1) het product werd gerepareerd, gewijzigd of
aangepast, tenzij dergelijke reparatie, wijziging of aanpassing schriftelijk werd goedgekeurd door ASUS; of (2) het
serienummer van het product werd beschadigd of ontbreekt.
ASUS LEVERT DEZE HANDLEIDING “ZOALS HIJ IS” ZONDER ENIGE GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET,
MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET GELIMITEERD TOT DE IIMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN ENKEL GEVAL ZULLEN ASUS, ZIJN
DIRECTIELEDEN, BEDRIJFSLEIDERS, WERKNEMERS OF AGENTEN VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ELKE INDIRECTE,
SPECIALE, INCIDENTIËLE, OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR VERLIES VAN WINSTEN, VERLIES VAN
HANDEL, VERLIES VAN GEBRUIK VAN GEGEVENS, WERKONDERBREKING OF ENIG ANDER GELIJKAARDIG VERLIES),
ZELFS INDIEN ASUS OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE
VOORTKOMENDE UIT ENIG DEFECT OF ENIGE FOUT IN DEZE HANDLEIDING OF AAN DIT PRODUCT.
DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE IN DEZE HANDLEIDING WORDEN ALLEEN GELEVERD VOOR INFORMATIEF
GEBRUIK, EN ZIJN ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN OP ELK OGENBLIK ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING
EN ZE MOGEN NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN VERBINTENIS VAN ASUS. ASUS AANVAARDT GEEN
VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN DIE IN DEZE
HANDLEIDING KUNNEN VOORKOMEN, MET INBEGRIP VAN DE PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE WORDEN
BESCHREVEN.
Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld, zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken of
auteursrechten van hun respectieve bedrijven en worden uitsluitend gebruikt voor identificatie of toelichting en
in het voordeel van de eigenaar, zonder de bedoeling te hebben een inbreuk te plegen op hun rechten.
Sample
This manual is suitable for devices