ASUS GT610-SL-1GD3-L user manual download (Page 65 of 322)

Pages:322
Description:UserManual
Graphics Card Drivers and Utilities Installation Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 322
65
Čeština
Poznámky
Prohlášení Federálního výboru pro komunikace (FCC)
Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno
následujícími podmínkami:
Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může
způsobit jeho nežádoucí činnost.
Toto zařízení bylo testováno a ověřeno, že vyhovuje parametrům pro digitální přístroj
třídy B podle části 15 pravidel komise FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby
zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při instalaci v domácnostech.
Zařízení vytváří, používá a může
vyzařovat vysokofrekvenční energii, která může
při nedodržení pokynů výrobce k instalaci a obsluze způsobovat rušení rozhlasového
příjmu. Nelze však vyloučit, že u konkrétní instalace k rušení nedojde. Pokud k rušení
rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a
zapínáním přístroje, skutečně dojde, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení
omezit některým z následujících opatření:
Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
Zapojte zařízení do elektrické zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen
přijímač.
Obraťte se na prodejce nebo kvalifikovaného radiotechnika.
Prohlášení o shodě ministerstva komunikací Kanady
Tento digitální přístroj nepřekračuje limity třídy B pro vyzařování rádiového rušení z
digitálního přístroje stanovené vyhláškou o vysokofrekvenčním rušení ministerstva
komunikací Kanady.
Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadské předpisy ICES-003.
Pro splnění předpisů FCC je požadováno, aby byl monitor připojen ke grafické
kartě stíněnými kabely. V případě změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly
výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k
provozování zařízení.
REACH
V rámci shody s regulatorní platformou REACH (Registration, Evaluation, Authorisation,
and Restriction of Chemicals (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických
látek)) byl zveřejněn seznam chemických látek přítomných v našich produktech na webu
Sample
This manual is suitable for devices