ASUS GT610-SL-1GD3-L user manual download (Page 226 of 322)

Pages:322
Description:UserManual
Graphics Card Drivers and Utilities Installation Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 226 of 322
Polski
226
Adnotacje
Oświadczenie Narodowej Komisji Łączności
Urządzenie to spełnia wymogi określone w dziale 15 Zarządzeń Komisji (FCC). Użytkowanie
podlega następującym dwom warunkom:
Urządzenie nie może powodować szkodliwych interferencji
Urządzenie musi przyjmować wszelkie interferencje również takie, które mogą
powodować niepożądane działania.
Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za mieszczące się w limitach określonych dla
urządzeń elektronicznych Kategori B, zgodne z działem 15 FCC. Limity te zostały ustalone
by wyznaczyć sensowne zabezpieczenie przed szkodliwą interferencją w instalacjach
domowych. Urządzenie to pobiera, używa i może emitować energię fal radiowych i jeśli
nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta, może powodować
szkodliwezakłóceniapołączeńradiowych.Ztegopowoduniegwarantujesię,żezakłócenie
nie wystąpi w jakiejś konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje zakłócenia odbioru
radia lub telewizji, co może być potwierdzone przez włączenie i wyłączenie urządzenia,
zachęca się użytkownika do naprawienia tego poprzez ktoryś z poniższych sposobów:
Zmieniając kierunek lub przestawiając antenę odbiorczą.
Zwiększając odległość pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem.
Podłączając urządzenie do kontaktu należącego do innego obwodu elektrycznego
niż odbiornik.
Kontaktując się ze specjalistą od napraw sprzętu radiowo-telewizyjnego.
Oświadczenie Kanadyjskiego Wydziału Łączności
To urządzenie elektroniczne nie przekracza limitów emitowanego hałasu radiowego
wyznaczonych dla urządzeń kategorii B, przez Zarządzenia dotyczące Zakłóceń Radiowych
dla urządzeń elektronicznych, ustalonych przez Kanadyjski Wydział Łączności.
To urządzenie elektroniczne kategori B spełnia wymogi kanadyjskiej ICES-003.
Zgodnie z zarządzeniem FCC, monitor i karta graficzna mają być połączone kablem
obudowanym. Zmiany lub modyfikacja urządzenia nie zatwierdzona przez stronę
odpowiedzialnąza przestrzeganiezasad, może spowodowaćutratę prawa użytkowania
urządzenia przez użytkownika.
REACH
ZgodniezrozporządzeniemREACH(Rejestracja,ocena,autoryzacjaiograniczenieśrodków
chemicznych), publikujemy informacje o środkach chemicznych w naszych produktach, na
stronie internetowej ASUS REACH pod adresem http://green.asus.com/english/REACH.htm
Sample
This manual is suitable for devices