ASUS EN8800GS TOP/HTDP/384M user manual download (Page 4 of 38)

Languages: Czech
Pages:38
Description:ASUS Graphic Card Drivers and Utilities Installation Guide for Czech Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 38
i v
i v
i v
i v
i v
Poznámky
Poznámky
Poznámky
Poznámky
Poznámky
Prohlášení Federálního výboru pro komunikace (FCC)
Prohlášení Federálního výboru pro komunikace (FCC)
Prohlášení Federálního výboru pro komunikace (FCC)
Prohlášení Federálního výboru pro komunikace (FCC)
Prohlášení Federálního výboru pro komunikace (FCC)
Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je
omezeno následujícími podmínkami:
Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového,
které může způsobit jeho nežádoucí činnost.
Toto zařízení bylo testováno a ověřeno, že vyhovuje parametrům pro
digitální přístroj třídy B podle části 15 pravidel komise FCC. Tato omezení
jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu
rušení při instalaci v domácnostech. Zařízení vytváří, používá a může
vyzařovat vysokofrekvenční energii, která může při nedodržení pokynů
výrobce k instalaci a obsluze způsobovat rušení rozhlasového příjmu. Nelze
však vyloučit, že u konkrétní instalace k rušení nedojde. Pokud k rušení
rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit
vypínáním a zapínáním přístroje, skutečně dojde, doporučujeme uživateli,
aby se pokusil rušení omezit některým z následujících opatření:
Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
Zapojte zařízení do elektrické zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému
je připojen přijímač.
Obraťte se na prodejce nebo kvalifikovaného radiotechnika.
Prohlášení o shodě ministerstva komunikací Kanady
Prohlášení o shodě ministerstva komunikací Kanady
Prohlášení o shodě ministerstva komunikací Kanady
Prohlášení o shodě ministerstva komunikací Kanady
Prohlášení o shodě ministerstva komunikací Kanady
Tento digitální přístroj nepřekračuje limity třídy B pro vyzařování rádiového
rušení z digitálního přístroje stanovené vyhláškou o vysokofrekvenčním
rušení ministerstva komunikací Kanady.
Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadské předpisy ICES-003.
Pro splnění předpisů FCC je požadováno, aby byly monitor připojen ke
grafické kartě stíněnými kabely. V případě změn nebo úprav tohoto
zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu,
hrozí uživateli ztráta oprávnění k provozování zařízení.
Sample
This manual is suitable for devices