ASUS EN8800GS TOP/HTDP/384M user manual download (Page 2 of 38)

Pages:38
Description:ASUS Graphic Card Drivers and Utilities Installation Guide for Sweden Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 38
i i
i i
i i
i i
i i
Copyright © 2005 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna.
Ingen del av denna manual, inklusive produkterna och mjukvaran som beskrivs i den, får
reproduceras, överföras, kopieras, lagras i ett system för hämtning av information, eller
översättas till något språk i någon form eller på något sätt, bortsett från den dokumentation
som sparas av köparen för säkerhetskopiering, utan särskilt skriftligt tillstånd från
ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").
Produktgaranti eller service kommer inte att förlängas om: (1)
produkten repareras eller
ändras, om inte sådan reparation eller ändring skriftligen godkänns av ASUS; eller (2) om
serienumret för produkten är oläsligt eller saknas.
ASUS ÖVERLÄMNAR DENNA MANUAL "SOM DEN ÄR" UTAN NÅGON FORM AV
GARANTI, VARKEN UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER SÄLJBARHET ELLER
LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.
INTE AV NÅGRA SKÄL SKALL ASUS, DESS
DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ANSVARA FÖR
INDIREKT, SÄRSKILT, OLYCKSSKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE SKADOR
FÖR FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV AFFÄR, FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER
DATA, AVBRUTNA AFFÄRER ELLER LIKNANDE), ÄVEN OM ASUS HAR MEDDELATS
OM MÖJLIGHETEN OM SÅDAN SKADA MED ANLEDNING AV DEFEKT PRODUKT
ELLER FEL I DENNA MANUAL.
SPECIFIKATIONER OCH INFORMATIONEN I DENNA MANUAL ÄR ENDAST
LEVERERAS ENDAST I INFORMATIONSSYFTE, OCH KAN NÄR SOM HELST ÄNDRAS
UTAN VARSEL OCH SKALL INTE TOLKAS SOM EN FÖRPLIKTELSE FRÅN ASUS SIDA.
ASUS HAR INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHETER EVENTUELLA FEL ELLER
FELAKTIGHETER SOM FÖREKOMMER I DENNA MANUAL, INKLUSIVE
PRODUKTERNA OCH PROGRAMVARAN SOM BESKRIVS I DEN.
Produkter och företagsnamn som förekommer i denna manual används endast för
identifiering eller förklaring och till fördel för dess ägare, utan avsikt till överträdelse.
ASUS och ASUS loggan är registrerade varumärken som tillhör ASUSTeK COMPUTER INC.
Microsoft, Windows, Windows 98, windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows
NT och Windows XP är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Intel är
ett registrerat varumärke som tillhör Intel Corporation. ATI är ett registrerat varumärke som
tillhör ATI Technologies Inc. Alla andra företags- och produktnamn kan vara varumärken
eller registrerade varumärken
som tillhör de respektive ägare de associeras till.
SW1728
Första utgåvan V1
2005
Sample
This manual is suitable for devices