ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 9 of 38)

Languages: Turkish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Turkish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 38
Yaz›l›m kurulum k›lavuzu
3
5.
Kurulum Sihirbaz› hofl geldiniz
ekran›nda
‹leri
dü¤mesine
t›klay›n.
6.
Tipik
'› seçin ve ard›ndan
‹leri
'ye
t›klay›n. Sihirbaz gerekli dosyalar›
bilgisayar›n›za kopyalar.
7.
Asagidaki ekran Microsoft
®
DirectX™ kurulumunu gösterir.
Anlaflmay› kabul ediyorum
'u
seçin ve
‹leri
'ye t›klay›n.
Ekran›n alt sa¤ köflesinde yer alan
süreç çubu¤u sürücü kurulum
sürecinin durumunu gösterir.
Sample
This manual is suitable for devices