ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 6 of 38)

Languages: Turkish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Turkish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 38
v i
v i
v i
v i
v i
Bu rehberde kullan›lan iflaretler
‹fllemlerin uygun bir flekilde gerçeklefltirilmesi için, bu rehberde kullan›lan
afla¤›daki sembollere dikkat edin.
Daha fazla bilgi nerede bulunur?
Ek bilgiler ve ürün ve yaz›l›m güncellemeleri için afla¤›daki kaynaklara
baflvurunuz.
1.
ASUS Web Siteleri
Dünya çap›nda ASUS Web Siteleri, ASUS donan›m ve yaz›l›m ürünleri
hakk›nda güncel bilgileri sunmaktad›r. ASUS web siteleri, bu el
kitab›n›n ön kapa¤›n›n iç k›sm›nda yer alan ASUS ‹letiflim Bilgileri
içerisinde listelenmifltir.
2.
‹ste¤e Ba¤l› Belgeler
Ürün paketinizde, garanti ilanlar› gibi sat›c›n›z taraf›ndan ilave
edilebilecek iste¤e ba¤l› belgeler bulunabilir. Bu belgeler standart
paketin parças› de¤ildir.
Bu Rehber Hakk›nda
UYARI:
Bir ifli yapmaya çal›fl›rken yaralanman›z› önleyecek
bilgiler.
D‹KKAT:
Bir ifli yapmaya çal›fl›rken bileflenlere zarar
vermenizi önleyecek bilgiler.
ÖNEML‹:
Bir ifli tamamlamak için izlemeniz GEREKL‹ olan
talimatlar.
NOT:
Bir iflin tamamlanmas›na yard›mc› olacak ipuçlar› ve ek
bilgiler.
Sample
This manual is suitable for devices