ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 5 of 38)

Languages: Turkish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Turkish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 38
v
Güvenlik Bilgileri
Elektriksel Güvenlik
Sisteme cihazlar›n ba¤lanmas› ve sökülmesi s›ras›nda, sinyal
kablolar› ba¤lanmadan önce cihazlara ait güç kablolar›n›n sökülmüfl
oldu¤undan emin olun. Mümkünse, bir cihaz ba¤lamadan önce
mevcut sistemdeki tüm güç kablolar›n› sökün.
Güç kayna¤›n›z›n bölgenizde kullan›lan voltaja göre ayarland›¤›ndan
emin olun. Kulland›¤›n›z prizin voltaj›ndan emin de¤ilseniz, yerel
elektrik flirketine baflvurun.
Güç kayna¤› ar›zal›ysa, kendiniz onarmaya kalk›flmay›n. Yetkili bir
servis teknisyeni ya da sat›c›n›zla temasa geçin.
Güvenli iflletim
Cihazlar› anakarta ba¤lamadan önce, paketle birlikte gelen tüm el
kitaplar›n› dikkatlice okuyun.
Ürünü kullanmadan önce tüm kablolar›n dikkatli bir flekilde
ba¤land›¤›ndan ve hasarl› olmad›klar›ndan emin olun. Bir hasar
oldu¤unu fark ederseniz, hemen sat›c›n›zla temasa geçin.
K›sa devreye neden olmamak için, ataç, vida ve z›mbalar›, ba¤lant›
elemanlar›ndan, soketlerden, devrelerden ve kart yuvalar›ndan uzak
tutun.
Toz, nem ve afl›r› s›caktan kaç›n›n. Ürünü ›slanabilece¤i bir yere
yerlefltirmeyin.
Ürünü düzgün bir yüzey üzerine yerlefltirin.
Ürün ile ilgili teknik sorunlarla karfl›lafl›rsan›z, yetkili bir servis
teknisyenine ya da sat›c›n›za baflvurun.
Macrovision Corporation Ürün Duyurusu
Bu ürün Macrovision Corporation ve di¤er hak sahipleri taraf›ndan elde
tutulan belirli A.B.D patentleri ve di¤er düflünsel mülkiyet haklar›
taraf›ndan korunan, telif hakk› koruma teknolojisini kapsamaktad›r. Bu
telifli koruma teknolojisi Macrovision Corporation’›n izniyle
kullan›lmal›d›r; sadece evlerde ve s›n›rl› olarak kullan›m›na
Macrovision
Corporation taraf›ndan izin verilmifltir
. Geriye do¤ru mühendislik ve
cihaz›n sökülmesi yasakt›r.
Sample
This manual is suitable for devices