ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 35 of 38)

Languages: Turkish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Turkish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 38
Yaz›l›m kurulum k›lavuzu
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
Ek: Temel ar›za teflhisi
Grafik kart›n›z› kurduktan sonra afla¤›daki durumlardan herhangi biri ile
karfl›lafl›rsan›z, teknik destek almak için arama yapmadan önce muhtemel
çözümlerden birini yerine getirmeye çal›fl›n›z.
Sorun
Sebep
Çözüm
Sebep
Çözüm
Sebep
Çözüm
Sebep
Çözüm
Sebep
Çözüm
Sebep
Çözüm
Kart kurulduktan sonra görüntü yok.
Kart›n›z düzgün kurulmufl olmayabilir.
Kart›n yuvada havaya kalkmad›¤›ndan ya da
e¤ilmedi¤inden emin olunuz.
Monitörünüz düzgün ba¤lanmam›fl olabilir.
Sinyal kablosunun monitörünüze ve grafik kart›n›za
düzgün bir flekilde tak›ld›¤›ndan emin olun.
Grafik kart›n›z ana kart›n›z taraf›ndan
desteklenmemektedir.
Ana kart›n›z ile birlikte verilen dokümanlar› edinve
grafik kart› için gerekli olan teknik flartlar› kontrol
edin. (örn. AGP voltaj gereksinimi)
Grafik kart› yard›mc› gücü ba¤l› de¤il.
Yard›mc› güç kablolar›n›n güç besleme ünitesi ile
birlikte düzgün bir flekilde ba¤land›¤›ndan emin
olun.
Yetersiz güç beslemesi.
Güç besleme ünitesinin sisteminiz için minimum
güç gereksinimlerini sa¤layabilece¤inden emin
olun.
Yanl›fl ana kart sistem ayarlar›.
(örn. Sistem kontrol paneli ba¤lant›lar›)
Sistem kontrol paneli kablolar›n›n düzgün
ba¤land›¤›ndan emin olun. (örn. Açma-kapama
dü¤mesi, S›f›rlama)
CPU, CPU fan› ve/veya bellek DIMM'lerinizin iyi
çal›flma flartlar›na sahip oldu¤undan ve düzgün
ba¤land›klar›ndan emin olun.
Sample
This manual is suitable for devices