ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 33 of 38)

Languages: Turkish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Turkish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 38
Yaz›l›m kurulum k›lavuzu
2 7
2 7
2 7
2 7
2 7
6.
Di¤er bilgiler
6.1
Destek CD'sine Gözat
Destek CD'sine gözatmak için:
1.
CD-ROM sürücünüze destek
CD'sini yerlefltirin.
2.
E¤er autorun etkinlefltirilmifl ise
2D/3D Grafik ve Görüntü
H›zland›r›c› otomatik olarak
görünür.
E¤er autorun devre d›fl›
b›rak›l›rsa, destek CD'nizin kök
dizininden
Setup.exe
program›n›
çal›flt›r›n.
3.
2D/3D Grafikleri ve Görüntü
H›zland›r›c› ana menüsünden
CD'ye Gözat
'› t›klay›n.
Kurulumda afla¤›daki pencere
görünür.
Sample
This manual is suitable for devices