ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 31 of 38)

Languages: Turkish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Turkish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 38
Yaz›l›m kurulum k›lavuzu
2 5
2 5
2 5
2 5
2 5
4.4
Oyun pedi sürücülerinin Kald›r›lmas›
Oyun pedi sürücülerini kald›rmak için:
1.
CD-ROM sürücünüze destek
CD'sini yerlefltirin.
2.
E¤er autorun etkinlefltirilmifl ise
2D/3D Grafik ve Görüntü
H›zland›r›c› otomatik olarak
görünür.
E¤er autorun devre d›fl›
b›rak›l›rsa, destek CD'nizin kök
dizininden
Setup.exe
program›n›
çal›flt›r›n.
3.
2D/3D Grafik ve Görüntü
H›zland›r›c› ana menüsünden,
Aksesuarlar Sürücüleri
'ne t›klay›n.
Kurulum, desteklenen
aksesuarlar› gösterir.
4.
Aksesuarlar Sürücüleri alt-
menüsünden
Oyun Pedi
Sürücüsü
'ne t›klay›n.
5.
Kurulum ekran› bir onay mesaj›
gösterir, oyun pedi sürücülerini
kald›rmak için
Hay›r
'a t›klay›n.
6.
Kurulumu kald›rma ifllemi
tamamland›ktan sonra,
Bitti
'ye
t›klay›n.
Sample
This manual is suitable for devices