ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 30 of 38)

Languages: Turkish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Turkish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 38
ASUS ATI serisi grafik kart›
2 4
2 4
2 4
2 4
2 4
4.3
Web Kameras› Sürücüsünün Kald›r›lmas›
Web kameras› sürücülerini kald›rmak için:
1.
CD-ROM sürücünüze destek
CD'sini yerlefltirin.
2.
E¤er autorun etkinlefltirilmifl ise
2D/3D Grafik ve Görüntü
H›zland›r›c› otomatik olarak
görünür.
E¤er autorun devre d›fl›
b›rak›l›rsa, destek CD'nizin kök
dizininden
Setup.exe
program›n›
çal›flt›r›n.
3.
2D/3D Grafik ve Görüntü
H›zland›r›c› ana menüsünden,
Aksesuar Sürücüleri
'ne t›klay›n.
Kurulum, desteklenen
aksesuarlar› gösterir.
4.
Aksesuarlar Sürücüleri alt
menüsünden
Webcam
Sürücüsü
'ne t›klay›n.
5.
Kurulum, bir onay mesaj›
gösterir, web kameras›
sürücülerini kald›rmak için
Tamam
'a t›klay›n.
Sample
This manual is suitable for devices