ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 26 of 38)

Languages: Turkish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Turkish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 38
ASUS ATI serisi grafik kart›
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
4.
Aksesuar Sürücüleri
Web kameras› veya oyun pedi gibi bilgisayar›n›z›n multimedya özelliklerini
art›ran ek aksesuarlar kurabilirsiniz. Afla¤›daki aksesuarlardan herhangi biri
için sürücüleri kurabilir ya da kald›rabilirsiniz:
4.1
Web kameras› sürücüsünün kurulumu
Web kameras› sürücülerini kurmak için:
1.
CD-ROM sürücünüze destek
CD'sini yerlefltirin.
2.
E¤er autorun etkinlefltirilmifl ise
2D/3D Grafik ve Görüntü
H›zland›r›c› otomatik olarak
görünür.
E¤er autorun devre d›fl›
b›rak›l›rsa, destek CD'nizin kök
dizininden
Setup.exe
program›n›
çal›flt›r›n.
3.
2D/3D Grafik ve Görüntü
H›zland›r›c› ana menüsünden,
Aksesuar Sürücüleri
'ne t›klay›n.
Kurulum, desteklenen
aksesuarlar› gösterir.
4.
Aksesuar Sürücüleri alt
menüsünden
Webcam Sürücü
'ne
t›klay›n.
Kurulum, dosyalar› kuruluma
haz›rlar.
Sample
This manual is suitable for devices