ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 24 of 38)

Languages: Turkish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Turkish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 38
ASUS ATI serisi grafik kart›
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
8.
Kurulum tamamland›ktan sonra,
Bitti
'ye t›klay›n.
3.2
Kurulan programlar›n kald›r›lmas›
Kurulan herhangi bir program› kald›rmak istiyorsan›z, programlar› sistemden
tamamen kald›rmak için bu bölümde verilen prosedürleri yerine getiriniz.
Programlar› kald›rmak için:
1.
CD-ROM sürücünüze destek
CD'nizi yerlefltirin.
2.
E¤er autorun etkinlefltirilmifl ise
2D/3D Grafik ve Görüntü
H›zland›r›c› otomatik olarak
görünür.
E¤er autorun devre d›fl›
b›rak›l›rsa, destek CD'nizin kök
dizininden
Setup.exe
program›n›
çal›flt›r›n.
3.
2D/3D Grafik ve Görüntü
H›zland›r›c› ana menüsünden,
Programlar
'a t›klay›n.
Kurulum, Program›n kurulum
sürecinde size yard›mc› olacak
olan Ayar
Kurulum Sihirbaz›n›
haz›rlar.
4.
Program kald›rma bir dor¤ulama
mesaj› gösterir, kurulan
programlar› kald›rmak için
Tamam
'a t›klay›n.
Sample
This manual is suitable for devices