ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 21 of 38)

Languages: Turkish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Turkish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 38
Yaz›l›m kurulum k›lavuzu
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1.
CD-ROM sürücüsüne destek
CD'sini yerlefltirin.
2.
E¤er autorun etkinlefltirilmifl ise,
2D/3D Grafik ve Görüntü
H›zland›r›c› otomatik olarak
görünecektir.
E¤er autorun devre d›fl›
b›rak›lm›flsa, destek CD'nizin kök
dizininden
Setup.exe
program›n›
çal›flt›r›n.
3.
2D/3D Grafik ve Görüntü
H›zland›r›c›s› ana menüsünden
Programlar
'a t›klay›n.
Program›n kurulum sürecinde
size yard›mc› olacak olan Ayar
Kurulum Sihirbaz›n› haz›rlar.
4.
Kurulum Sihirbaz› hofl geldiniz
ekran›nda
‹leri
dü¤mesine
t›klay›n.
3.1
Program kurulumu
Programlar› kurmak için:
1. Yöntem: Tam kurulum
Tam kurulum yöntemi haz›r bulunan tüm program özelliklerini kurar. Birçok
kullan›c›ya bu yöntemi kullanmalar›n› tavsiye ederiz.
5.
Tam
'› seçin ve ard›ndan
‹leri
'ye
t›klay›n.
Sample
This manual is suitable for devices