ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 20 of 38)

Languages: Turkish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Turkish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 38
ASUS ATI serisi grafik kart›
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
3.
Programlar
Grafik kart›n›z bilgisayar›n›z› ak›ll› multimedya merkezine dönüfltürmek için
yeni bir teknoloji ile verilmektedir. Bu bölümdeki tavsiye edilen yöntemlrden
birini kullanarak bu programlar› kurabilir ya da kald›rabilirsiniz.
Grafik kart›n›z için VGA sürücülerini kurduktan sonra afla¤›daki
programlardan herhangi birini kurmak için tavsiy edilen yöntemlerden
herhangi birini kullan›n:
A.
ASUS GameFaceLive!
ASUS GameFace Live! Gerçek zamanl› audio/video iletiflim özelli¤i
interaktif oyun deneyiminizi art›r›r. Bu program noktadan noktaya video
konferans› ile ayn› anda çevrimiçi oyun oynama özelliklerinin
yap›lmas›n› mümkün k›lmaktad›r. Bu özellik ile tam ekran çevrim için
oyun oynarken rakiplerinizi görebilir ve kendileriyle konuflabilirsiniz!
B.
ASUS SmartDoctor
Smart Doctor program› VGA kart durumunu izler ve VGA Grafik ‹flleme
Ünitesinin (GPU) s›cakl›¤›n› çok fazla düflürür. Bu program ayr›ca grafik
kart› saat ayarlar›n› ayarlaman›za da olanak sa¤lamaktad›r.
ASUS Smart Doctor program› sadece IC yerleflik donan›m monitörü
olan grafik kart› modellerinde çal›flmaktad›r. E¤er IC donan›m
monitörü yoksa, sadece SmartDoctor h›zl› çal›flt›rma özelli¤i
kurulacakt›r.
Smart Doctor program› Radeon 9600SE ve Radeon 9200SE grafik kart›
modellerinde desteklenmemektedir.
C.
ASUS VideoSecurity
ASUS VideoSecurity, belirli bir gözetim bölgesinde meydana gelen
herhangi bir de¤iflimi saptayan güçlü bir güvenlik program›d›r. Kullan›c›
taraf›ndan tan›mlanan gözetim bölgesinde bir sapma oldu¤unda
görüntü yakalama ayg›tlar›n› kullanarak görüntü enstanteneleri otomatik
olarak yakalan›r. Eposta veya telefon yoluyla opsiyonel bir uyar› mesaj›
da kullan›c›ya gönderilir.
Sample
This manual is suitable for devices