ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 2 of 38)

Languages: Turkish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Turkish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 38
i i
i i
i i
i i
i i
Telif Hakk› © 2005 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm Haklar› Sakl›d›r.
Tan›mlanan ürünler ve yaz›l›mlar da dahil olmak üzere bu el kitab›n›n hiçbir bölümü
ço¤alt›lamaz, yay›nlanamaz, kopyalanamaz, yeniden kullan›labilmesini sa¤layan sistemlerde
saklanamaz veya sat›n alan kifli taraf›ndan destek amac›yla bulundurulmas› hariç tutulmas›
kofluluyla, ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS")’un yaz›l› izni olmaks›z›n herhangi bir
biçimde baflka bir dile çevrilemez.
Afla¤›daki flartlarda ürün garantisi ya da hizmeti uzat›lmayacakt›r: (1) ürünün ASUS
taraf›ndan yaz›l› bir izin olmaks›z›n onar›lmas› veya de¤ifltirilmesi ya da (2) ürünün seri
numaras›n›n tahrif edilmesi ve kaybolmas›.
ASUS, BU EL K‹TABINI "OLDU⁄U G‹B‹", ‹FADE ED‹LM‹fi YA DA ‹MA ED‹LM‹fi H‹ÇB‹R
T‹PTE GARANT‹ OLMAKSIZIN, ‹MA ED‹LEN GARANT‹LER, T‹CARET KOfiULLARI YA DA
ÖZEL B‹R AMACA UYGUNLUK DAH‹L OLMAK ÜZERE FAKAT BUNLARLA SINIRLI
OLMAKSIZIN ÜRÜNLE B‹RL‹KTE VERMEKTED‹R.
HERHANG‹ B‹R DURUMDA ASUS,
YÖNET‹C‹LER‹, MEMURLARI, ÇALIfiANLARI YA DA ACENTALARI, DOLAYLI, ÖZEL,
RASTLANTISAL VEYA SONUCUNDA MEYDANA GELEN HASARLARDAN (KAR KAYBI, ‹fi
KAYBI, VER‹ KAYBI, ‹fi AKSAMASI VE BENZER‹ DURUMLARI DA ‹ÇERECEK fiEK‹LDE),
BU HASARLARIN BU EL K‹TABI YA DA ÜRÜNDEN KAYNAKLANMASI OLASILI⁄I ASUS’A
B‹LD‹R‹LM‹fi OLSA B‹LE SORUMLU DE⁄‹LD‹R.
BU EL K‹TABINDAK‹ B‹LG‹LER VE ÖZELL‹KLER SADECE B‹LG‹ ‹Ç‹ND‹R VE ÖNCEDEN
DUYURULMAKSIZIN DE⁄‹fiT‹R‹LEB‹L‹R; ASUS TARAFINDAN VER‹LM‹fi B‹R TAAHHÜT
OLARAK ALINMAMALIDIR. ASUS, TANIMLANAN ÜRÜNLER VE YAZILIMLAR DA DAH‹L
OLMAK ÜZERE, BU EL K‹TABINDA YAPILAN HATALAR VE YANLIfiLIKLARDAN SORUMLU
DE⁄‹LD‹R.
Bu el kitab›nda sözü edilen ürünler ve flirket adlar›, haklar› çi¤nenmeksizin, sahiplerinin
yarar› gözetilerek tan›mlama ya da aç›klama amac›yla kullan›lm›flt›r.
ASUS ve ASUS logosu ASUSTeK COMPUTER INC.’›n tescilli markalar›d›r.
Microsoft, Windows, Windows 98, Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows
NT ve Windows XP, Microsoft Corporation’›n tescilli markalar›d›r. Intel, Intel Corporation’›n
tescilli markas›d›r. NVIDIA, NVIDIA Technologies Inc.’›n tescilli markas›d›r. SiS, SiS
Technologies Inc.’›n tescilli markas›d›r. ATI, ATI Technologies Inc.’›n tescilli markas›d›r.
ALi, ALi Technologies Inc.’›n tescilli markas›d›r. VIA, VIA Technologies Inc.’›n tescilli
markas›d›r. Di¤er tüm flirket ve ürün adlar›, ilgili sahiplerinin markalar› ya da tescilli
markalar›d›r.
TR1728
Birinci Bask› V1
2005
Sample
This manual is suitable for devices