ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 4 of 38)

Languages: Swedish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Swedish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 38
i v
i v
i v
i v
i v
Meddelanden
Federal Communications Commission Statement
Federal Communications Commission Statement
Federal Communications Commission Statement
Federal Communications Commission Statement
Federal Communications Commission Statement
Denna utrustning motsvarar del 15 i FCCs regelverk.
Drift av datorn får ske
på följande två villkor:
Denna utrustning får inte orsaka skadliga störningar, och
Denna utrustning måste acceptera all mottagen störning som kan
orsaka oönskad drift.
Utrustningen har testats och motsvarar kraven för digital utrustning i klass
B enligt del 15 i FCCs regelverk. Dessa krav har utformats för att
ombesörja rimligt skydd mot skadliga störningar i bostadshus. Denna
utrustning alstrar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om
den inte installeras och används enligt instruktionerna kan den orsaka
skadliga störningar på radiosändningar.
Däremot finns det ingen garanti för
att störningar inte kommer att uppstå i en viss byggnad.
Om utrustningen
orsakar skadliga störningar med radio eller TV mottagning, vilket kan
kontrolleras genom att slå på och av utrustningen, uppmanas användaren
att försöka åtgärda dessa störningar genom att vidta en eller fler av
följande åtgärder:
Omorientera eller flytta mottagarantennen.
Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
Anslut utrustningen till uttag i en annan strömkrets än den
mottagaren är ansluten till.
Fråga återförsäljaren eller en kunnig radio/TV tekniker om hjälp.
Meddelande från Kanadas Kommunikationsdepartement
Meddelande från Kanadas Kommunikationsdepartement
Meddelande från Kanadas Kommunikationsdepartement
Meddelande från Kanadas Kommunikationsdepartement
Meddelande från Kanadas Kommunikationsdepartement
Denna digitala apparat överskrider de gränser för störningssändningar från
digital utrustning av Klass B som föreskrivs i Radio Interference Regulations
of the Canadian Department of Communications.
Denna digitala apparat av klass B motsvarar kanadensiska ICES-003.
Användning av skyddade kablar för anslutning av skärmen till
grafikkortet krävs för att motsvara kraven i
FCC regelverk. Ändringar i
denna enhet som inte uttryckligen godkänts av ansvarig part, kan
äventyra användarens tillstånd att använda denna utrustning.
Sample
This manual is suitable for devices