ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 4 of 38)

Languages: Polish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Polish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 38
i v
i v
i v
i v
i v
Adnotacje
Adnotacje
Adnotacje
Adnotacje
Adnotacje
Oświadczenie Narodowej Komisji Łączności
Oświadczenie Narodowej Komisji Łączności
Oświadczenie Narodowej Komisji Łączności
Oświadczenie Narodowej Komisji Łączności
Oświadczenie Narodowej Komisji Łączności
Urządzenie to spełnia wymogi określone w dziale 15 Zarządzeń Komisji
(FCC). Użytkowanie podlega następującym dwom warunkom:
Urzàdzenie nie mo˝e powodowaç szkodliwych interferencji oraz
Urządzenie musi przyjmować wszelkie interferencje również takie,
które mogą powodować niepożądane działania.
Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za mieszczące się w limitach
określonych dla urządzeń elektronicznych Kategori B, zgodne z działem 15
FCC. Limity te zostały ustalone by wyznaczyć sensowne zabezpieczenie
przed szkodliwa interferacją w instalacjach domowych. Urządzenie to
pobiera, używa i może emitować energię falii radiowych i jeśli nie jest
zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta może
powodować szkodliwe zakłócenia połączeń radiowych. Dlatego nie
gwarantuje się, że zakłócenie nie wystąpi w jakiejś konkretnej instalacji.
Jeśli urządzenie to powoduje zakłócenia odbioru radia lub telewizji, co moźe
być potwierdzone przez włączenie i wyłączenie urządzenia, zachęca się
użytkownika do naprawienia tego poprzez ktoryś z poniższych sposobów:
Zmieniając kierunek lub przestawiając antenę odbiorczą.
Zwiększając odległość pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem.
Podłączając urządzenie do kontaktu należącego do innego obwodu
elektrycznego niż odbiornik.
Kontaktując się ze specjalistą od napraw sprzętu radiowo-
telewizyjnego.
Oświadczenie Kanadyjskiego Wydziału Łączności
Oświadczenie Kanadyjskiego Wydziału Łączności
Oświadczenie Kanadyjskiego Wydziału Łączności
Oświadczenie Kanadyjskiego Wydziału Łączności
Oświadczenie Kanadyjskiego Wydziału Łączności
To urządzenie elektroniczne nie przekracza limitów wydalania chałasu
radiowgo wyznaczonych dla urządzeń kategorii B, przez Zarządzenia
dotyczące Zakłóceń Radiowych dla urządzeń elektronicznych, ustalonych
przez Kanadyjski Wydział Łączności.
To urządzenie elektroniczne kategori B spełnia wymogi kanadyjskiej ICES-
003.
Zgodnie z zarządzeniem FCC, monitor i karta graficzna mają być
połączone kablem obudowanym. Zmiany lub modifikacja urządzenia nie
zatwierdzona przez stronę odpowiedzialną za przestrzeganie zasad,
może spowodować utratę prawa użytkowania urządzenia przez
użytkownika.
Sample
This manual is suitable for devices