ASUS EAH4870X2 TOP/HTDI/2G user manual download (Page 7 of 162)

Pages:162
Description:ASUS Graphics Card – Warranty (Quick Start Guide for Multiple Languages)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 162
7
БЪЛГАРСКИ
(a) Ако неупълномощени лица са отваряли, поправяли и/или
модифицирали Продукта;
(б) Ако серийният номер на Продукта, компоненти или аксесоари са
променени, изключени или отстранени.
(в) Ако етикетите със серийните номера са счупени или поправени;
(г) Остаряване /излязъл от употреба/
(д) Повреда (неволна или друга) на Продукта, която не оказва влияние
върху работата и функционирането на Продукта, като например, но не
само, ръжда, промяна на цвета, текстурата или покритието, износване и
изтриване, постепенно влошаване.
(е) Повреда на Продукта, причинена от война, тероризъм, пожар,
злополука, природно бедствие, волна или неволна неправилна
употреба, немарливост или употреба при анормални обстоятелства.
(ж)увреждане на продукта, причинено от неподходяща инсталация или
свързване с неизправни периферни устройства като: принтери, оптични
устройства, мрежова карта или USB устройства и др.
(з) Повреди, причинени от неизправност на електрическата мрежа или
друг инцидент;
(и) Повреди на Продукта поради употреба на открито, употреба или
съхранение в среда с параметри, различаващи се от посочените в
ръководството на потребителя;
(й) Повреда на Продукта в резултат от софтуер на други фирми или
вирус(и), или софтуерни загуби, или загуби на данни, които са възможни
по време на поправка или подмяна.
(к) Неизползваемост заради забравени или изгубени пароли за защита;
(л) Неизполваемост или повреда на Продукта в резултат от замърсяване с
вредни субстанции, болести, вредители или радиация.
(м) Измама, кражба, необяснимо изчезване или щети/влошаващи
обстоятелства поради злонамерено действие на клиента.
(n) Повредата на Продукта, възникнала в следствие на т.нар. "копаене/
добиване на крипто валута" или дейности свързани с това, само ако
модела е специално проектиран за " копаене"
6. Ограничение на отговорността
Освен посоченото в тази гаранция и до максималната степен, разрешена
от закона, ASUS не поема отговорност за преки, специални, косвени или
последващи щети в резултат от нарушаване на гаранцията или нейно
условие според друга законодателна база, включително, но не само,
пропусната употреба, пропуснати ползи, загуба на действителни или
очаквани печалби (включително загуба на печалби от договори), загуба от
използването на действителни или очаквани средства (включително загуба
на печалби от договори), загуба на очаквани печалби; загуба на бизнеса;
загуба на възможности, загуба на възнаграждение, загуба на репутация,
Sample
This manual is suitable for devices