ASUS EAH4870X2 TOP/HTDI/2G user manual download (Page 6 of 162)

Pages:162
Description:ASUS Graphics Card – Warranty (Quick Start Guide for Multiple Languages)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 162
6
БЪЛГАРСКИ
Ако Продуктът е в Гаранция, с настоящето Вие давате съгласие за
прехвърляне собствеността на заменените дефектни части и тези части
автоматично стават собственост на ASUS.
2.
Софтуерна поддръжка
Всеки софтуер, доставен с продукта, се предоставя “ както е “. ASUS
не гарантира непрекъсната или безпроблемна работа на софтуер,
предоставен с продукта.
Тази гаранция покрива хардуера на Продукта. ASUS ще предостави
техническа поддръжка за софтуера, предварително инсталиран на
Продукта, само когато се осигурява правилното функциониране на
хардуера. При други софтуерни проблеми, препоръчваме Ви да прочетете
ръководствата на потребителя, да ползвате уеб сайта за поддръжка на
ASUS и/или други онлайн ресурси. Софтуерът от други фирми може да
изисква поддръжка от доставчика на съответния софтуер.
3.
Задължения на клиента
При използване на Продукта:
Първо прочетете ръководството на потребителя и използвайте
Продукта в съответствие с указанията.
Не отстранявайте термалния модул. Повторното монтиране на
термалния модул може да доведе до дефект или повреда на
компонентите.
Потърсете в ръководството на потребителя и на уеб сайта за поддръжка
на ASUS решения за отстраняване на неизправностите, преди да се
свържете с отдела за обслужване на клиенти.
Номера на горещата линия за техническа поддръжка ще намерите на
адрес
4.
Гаранционно обслужване
Отидете при търговеца, от когото сте закупили Вашия продукт, за да
използвате своята гаранция от ASUS.
В случай че горепосоченият търговец не може да Ви помогне да се
възползвате от гаранцията на ASUS, посетете уеб сайта със сервизни
центрове на ASUS на адрес
за
подробна информация за контакти.
5.
Изключения, при които Гаранцията не важи
ASUS не гарантира непрекъснатото или без грешки функциониране на този
Продукт. Гаранцията покрива единствено технически проблеми с хардуера
при нормална употреба по време на гаранционния период. Тя не се отнася
за софтуерни проблеми или повреди, причинени от потребителя, нито за
обстоятелства, като например, но не само:
Sample
This manual is suitable for devices