ASUS EAH4870X2 TOP/HTDI/2G user manual download (Page 5 of 162)

Pages:162
Description:ASUS Graphics Card – Warranty (Quick Start Guide for Multiple Languages)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 162
5
БЪЛГАРСКИ
Тази гаранция на производителя от ASUS (по-нататък в документа наричана
“Гаранцията”) се дава от ASUSTeK Computer Inc. (по-нататък в документа
наричана “ASUS”) на собственикът (по-нататък в документа наричан
“Вас”) на новата компютърна система (по-нататък в документа наричана
“Продукт”). Тази гаранционна карта, предоставяна заедно с Продукта,
подлежи на следните правила и условия. Услугите по тази гаранция ще
бъдат предоставени от сервизни представители и центрове, акредитирани
от ASUS.
Гаранционен период за Продукта:
Тази гаранция важи за период от 36 месеца от датата на първоначалната
покупка от краен потребител (Дата на покупката). Ако не може да
предостави доказателство за покупката, датата на производство записана
от ASUS, ще се счита за начало на гаранционния период.
Регламентирани права
Гаранцията се предоставя независимо от Регламентирани права в страната
на покупка. Тя по никакъв начин не влияе, нито ограничава гаранцията, на
която клиентът има Регламентирани права.
1.
Обща информация
ASUS гарантира, че Продуктът няма да прояви дефекти в изработката и
материалите по време на Гаранционния период. Гаранцията не покрива
включените аксесоари, предоставени заедно с продукта, като например:
кабели, чанта, мишка и др. Ако при нормална и правилна употреба
Продуктът престане да работи в рамките на гаранционния период, ASUS
ще поправи или замени дефектните части на Продукта или самия Продукт
с нови или фабрично рециклирани части или продукти, които са най-
малкото функционално еквивалентни на тези, доставени първоначално.
Тази Гаранция важи само за Продукт, ново произведен към датата на
покупка.“и не е продаден, след като е бил употребяван, ремонтиран или
повторно прозиведен” Пазете оригиналната фактура и тази гаранционна
карта за евентуални сервизни заявки. Тази Гаранция не включва повреди
поради неправилна инсталация, работа, почистване или поддръжка,
злополука, повреда, неправилна употреба, модификации на продукта,
които не са одобрени от ASUS, софтуерни програми на трети страни,
износване от нормална употреба или събития, действия или пропуски
извън контрола на ASUS.За повече информация моля отворете секция 5 от
настоящата Гаранционна Карта.
Всички компоненти, поправени или сменени от оторизираният сервизнен
център на ASUS ще бъдат в
гаранция за оставащия срок на гаранцията, но
за не по-малко от 3 месеца, което от двете е приложимо, което от двете е
приложимо.
Sample
This manual is suitable for devices