ASUS EAH4870X2 TOP/HTDI/2G user manual download (Page 4 of 162)

Pages:162
Description:ASUS Graphics Card – Warranty (Quick Start Guide for Multiple Languages)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 162
4
БЪЛГАРСКИ
Важно: Моля, запазете тази карта на сигурно място за бъдещи
справки. ASUS си запазва правото да изиска този документ преди да
приеме заявка за поправки. Гаранцията на ASUS не влияе на Вашите
регламентирани права и не ги ограничава.
Информационен формуляр за гаранция от ASUS
Г-н/Г-жа/Г-ца: _____________________________________________________
Телефонен номер: ________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________
Имейл: __________________________________________________________
Дата на покупка: __________ / __________ / _____________ (ДД/ММ/ГГГГ)
Име на търговеца: ________________________________________________
Телефонен номер на търговеца: _____________________________________
Адрес на търговеца: ______________________________________________
Сериен номер
Sample
This manual is suitable for devices