ASUS EAH4870X2 TOP/HTDI/2G user manual download (Page 31 of 162)

Pages:162
Description:ASUS Graphics Card – Warranty (Quick Start Guide for Multiple Languages)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 162
31
Čeština
(e) Poškození (náhodné či jiné), které nemá vliv na provoz ani funkce Výrobku,
jako je například koroze, změna barvy, textury nebo povrchové úpravy,
opotřebení a postupné zhoršování;
(f) Poškození Výrobku způsobené válkou, terorismem, požárem, havárií,
živelnou pohromou, úmyslným nebo náhodným nesprávným použitím,
zneužitím, zanedbáním nebo nesprávnou údržbou a používáním za
neobvyklých podmínek;
(g) Poškození Výrobku způsobené nesprávným připojením k perifernímu
zařízení, nebo poruchou periferního zařízení
např. tiskárně, optické
mechanice, síťové kartě, USB zařízení atd.;
(h) Poškození Výrobku způsobené externí elektrickou poruchou nebo jinou
nehodou;
(i)
Poškození Výrobku způsobené používáním mimo provozní a skladovací
parametry nebo v prostředí popsaném v uživatelské příručce;
(j) Poškození Výrobku způsobené softwarem třetí strany nebo viry nebo
ztráta
softwaru nebo dat, která může nastat při opravě nebo výměně;
(k) Nepoužitelnost z důvodu zapomenutí nebo ztráty hesel zabezpečení;
(l)
Nepoužitelnost nebo poškození Výrobku způsobené znečištěním
nebezpečnými látkami, nákazami, škůdci nebo zářením;
(m)
Podvod, krádež, nevysvětlitelné zmizení nebo poškození/škodlivé okolnosti
způsobené úmyslným jednáním zákazníka;
(n) Poškození tohoto produktu způsobené těžbou kryptoměn nebo
souvisejícími činnostmi, není-li tento model výslovně zkonstruován pro
těžbu.
6.
Omezení odpovědnosti
S výjimkou případů uvedených v této záruce a v maximální možné míře
povolené zákonem neodpovídá společnost ASUS za přímé, mimořádné,
náhodné nebo následné škody vyplývající z jakéhokoli porušení záruky
nebo podmínky nebo na základě jiných právních teorií, například za ztrátu
použití, ztrátu příjmu, ztrátu skutečných nebo předpokládaných zisků (včetně
ztráty zisku ze zakázek), ztrátu používání peněžních prostředků, ztrátu
předpokládaných úspor, ztrátu obchodu, ztrátu příležitosti, ztrátu goodwill,
ztrátu dobrého jména; ztrátu, poškození nebo zničení dat ani za případné
nepřímé nebo následné ztráty, včetně výměny zařízení a majetku, a náklady na
obnovu a reprodukci dat uložených nebo použitých s Výrobkem. Výše uvedené
omezení se nevztahuje k nárokům vyplývajícím z usmrcení nebo újmy na zdraví
ani na zákonnou odpovědnost v případě úmyslu a hrubé nedbalosti a/nebo
opomenutí ze strany ASUS. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení nebo
omezení náhodných nebo následných škod, pokud je taková jurisdikce určující
pro tuto Záruku, výše uvedená omezení se na Vás nevztahují.
Sample
This manual is suitable for devices