Samsung SC7840 user manual download

Languages: English and 3 more
  • Esperanto
  • Latvian
  • Russian
Pages:56
Description:Пылесос мешком для сбора пыли
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 56
èõãÖëéë
èÂ
‰ ÚÂÏ, Í‡Í ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Ò
˝
ÚËÏ Ô
˚
ÎÂÒÓÒÓÏ, ‚ÌËχÚÂθÌÓ Ô
Ó˜ÚËÚÂ
‰‡ÌÌÛ
˛
àÌÒÚ
Û͈Ë
˛
.
è
˚
ÎÂÒÓÒ Ô
‰̇Á̇˜ÂÌ ÚÓθÍÓ ‰Î
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË
‚ ÔÓÏÂ
˘
ÂÌËË.
àÌÒÚ
Û͈Ë
ÔÓ
˝
ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
á‡
„ËÒÚ
Ë
ÛÈÚÂÒ¸ ‚ ÍÎÛ·Â Samsung ̇ Ò‡ÈÚ www.samsung.com/global/register
Sample