Samsung SC7350 user manual download (Page 38 of 40)

Languages: English and 4 more
  • Estonian
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Russian
Pages:40
Description:Пылесос мешком для сбора пыли
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 40
4.
PUTEKπU TVERTNES T±R±·ANA
PIEZ±ME
Putek∫u tvertne ir jÇmazgÇ un jÇiztuk‰o, ja:
sp¥d CHECK FILTER indikators,
‰˙iet, ka iesk‰anas jauda ir vÇjÇka nekÇ parasti,
turbo suka (komplektÇ nav iek∫auta) nedarbojas pareizi.
PUTEKπU TVERTNE
1.
2.
3.
6.
5.
4.
7.
8.
9.
• Pirms putek∫u tvertnes ievieto‰anas
pÇrliecinieties, vai tÇ ir piln¥gi sausa.
• ÎÇvïjiet putek∫u tvertnes
sastÇvda∫as 12 stundas.
• MazgÇjiet filtru
ar suku teko‰Ç
den¥, l¥dz
izmazgÇjas
sakrÇju‰ies
putek∫i.
– Putek∫u tvertnes iztuk‰o‰ana
LV-5
Sample