Samsung SC7350 user manual download (Page 36 of 40)

Languages: English and 4 more
  • Estonian
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Russian
Pages:40
Description:Пылесос мешком для сбора пыли
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 40
2.
PUTEKπU SÌCîJA LIETO·ANA
2. 1. Elektrot¥kla vads
2. 2. Izslïg‰anas slïdzis
PIEZ±ME
Atvienojot elektrot¥kla
vadu, nevelciet aiz
vada, bet satveriet aiz
kontaktspraud¿a.
2. 3. Jaudas regulators
MIN –
plÇnu audumu, piemïram, aizkaru,
t¥r¥‰anai.
MAX –
gr¥das un ¥pa‰i net¥ru paklÇju t¥r¥‰anai.
TIKAI MODEπIEM AR JAUDAS
REGULATORU UZ IER±CES KORPUSA
PAB±DIET SLîDZI POZ±CIJÅ STOP
(pÇrtraukt)
Putek∫u scïjs izslïdzas.
PAB±DIET SLîDZI POZ±CIJÅ MAX
(maksimÇli)
Putek∫u scïja darb¥bas jauda palielinÇs l¥dz
maksimÇlajai jaudai.
TIKAI MODEπIEM AR JAUDAS
REGULATORU UZ ROKTURA
LV-3
Sample