Samsung SC7350 user manual download (Page 34 of 40)

Languages: English and 4 more
  • Estonian
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Russian
Pages:40
Description:Пылесос мешком для сбора пыли
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 40
PUTEKπU SÌCîJS
PUTEKπU SÌCîJS
Pirms ier¥ces lieto‰anas rp¥gi izlasiet lieto‰anas pamÇc¥bu.
Ier¥ce paredzïta tikai lieto‰anai telpÇs.
Ier¥ci bez uzraudz¥bas nedr¥kst lietot bïrni vai personas, kas nespïj patstÇv¥gi r¥koties.
Sample