Samsung SC7350 user manual download (Page 33 of 40)

Languages: English and 4 more
  • Estonian
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Russian
Pages:40
Description:Пылесос мешком для сбора пыли
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 40
INFORMÅCIJA DRO·±BAI
1.
Rp¥gi izlasiet visus norÇd¥jumus. Pirms putek∫u scïja ieslïg‰anas pÇrbaudiet, vai
spriegums elektr¥bas rozetï atbilst spriegumam, kas norÇd¥ts uz plÇksn¥tes putek∫u scïja
apak‰pusï.
2.
BR±DINÅJUMS! Neizmantojiet putek∫u scïju mitru paklÇju un gr¥du t¥r¥‰anai. Neizmantojiet
putek∫u scïju dens savÇk‰anai.
3.
±pa‰i jÇuzmanÇs, ja putek∫u scïju lieto bïrni vai izmantojat to bïrnu tuvumÇ. Ne∫aujiet
bïrniem rota∫Çties ar putek∫u scïju. NeatstÇjiet putek∫u scïju bez uzraudz¥bas, ja tas ir
ieslïgts. Lietojiet putek∫u scïju tikai tam paredzïtajiem mïr˙iem, kÇ norÇd¥ts lieto‰anas
pamÇc¥bÇ.
4.
Nelietojiet putek∫u scïju, ja tajÇ nav ievietota putek∫u tvertne. Lai putek∫u scïjs darbotos
efekt¥vi, iztuk‰ojiet putek∫u tvertni pirms tÇ piepildÇs.
5.
Neizmantojiet putek∫u scïju dego‰u sïrkoci¿u, kvïlojo‰u og∫u un cigare‰u galu savÇk‰anai.
Novietojiet putek∫u scïju tÇlÇk no virtuves pl¥t¥m vai citiem siltuma avotiem. Siltuma ietekmï
putek∫u scïja plastmasas da∫as var deformïties vai main¥t krÇsu.
6.
Neizmantojiet putek∫u scïju cietu un asu priek‰metu savÇk‰anai, jo ‰Çdi priek‰meti var
sabojÇt putek∫u scïja sastÇvda∫as. NekÇpiet uz putek∫u scïja ‰∫tenes. Nenovietojiet uz
tÇs smagus priek‰metus. NeaizklÇjiet putek∫u scïja gaisa ieejas un izejas atveres.
7.
Pirms atvienojat putek∫u scïju no elektrot¥kla, izslïdziet to, izmantojot uz putek∫u scïja
eso‰o izslïg‰anas slïdzi. Vienmïr atvienojiet elektrot¥kla vadu no elektr¥bas rozetes pirms
putek∫u tvertnes un filtru t¥r¥‰anas.
8.
Pirms putek∫u scïja t¥r¥‰anas un apkopes atvienojiet to no elektrot¥kla.
9.
Nav ieteicams pievienot putek∫u scïju elektrot¥klam, izmantojot pagarinÇtÇju.
10. Ja putek∫u scïjs nedarbojas pareizi, izslïdziet to, atvienojiet no elektrot¥kla un vïrsieties
pilnvarotÇ servisa centrÇ.
11.
BojÇta elektrot¥kla vada nomain¥‰anu uzticiet tikai putek∫u scïja raÏotÇjam, tÇ pÇrstÇvim vai
kvalificïtam tehniskÇs apkopes speciÇlistam.
12. Putek∫u scïjs ir apr¥kots ar automÇtiskÇs izslïg‰anÇs funkciju, kas ier¥ces pÇrkar‰anas
gad¥jumÇ automÇtiski to izslïdz. Putek∫u scïja pÇrkar‰anu var izrais¥t filtra, uzga∫a, caurules
vai ‰∫tenes aizsprostojumi. Kad pÇrkar‰anas cïlonis ir novïrsts un motors ir atdzisis,
putek∫u scïjs automÇtiski ieslïdzas.
LV-1
Sample