Samsung SC7350 user manual download (Page 32 of 40)

Languages: English and 4 more
  • Estonian
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Russian
Pages:40
Description:Пылесос мешком для сбора пыли
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 40
1
2
3
6
ORO ÁLEIDIMO FILTRO VALYMAS
PASTABA :
Negalima leisti, kad filtras uþsikimðtø, nes dël to gali sumaþëti
siurbimo galia arba sugesti variklis.
7
ORO IÐLEIDIMO FILTRAS
1
2
³ JEIGU IÐKILO PROBLEMØ
PROBLEMA
Neásijungia variklis.
Palaipsniui maþëja
siurbimo galia.
Elektros laidas
nesuvyniojamas iki galo.
Dulkiø siurblys nesiurbia
dulkiø.
PRIEÞASTIS
Nëra elektros. Suveikë
ðiluminë apsauga.
Antgalá, siurbimo þarnà ar
vamzdá uþkimðo paðalinis
daiktas.
Elektros laidas persisuko
arba susivyniojo netolygiai.
Þarnoje atsirado átrûkimas
arba skylutë.
SPRENDIMO BÛDAS
Patikrinkite elektros laidà,
ðakutæ ir tinklo lizdà. Leiskite
dulkiø siurbliui atvësti.
Paðalinkite ástrigusá daiktà ir,
prireikus, iðvalykite filtro kasetæ.
Iðtraukite 2-3 metrus laido ir vël
nuspauskite laido suvyniojimo
mygtukà.
Patikrinkite þarnà ir, prireikus, jà
pakeiskite.
LT-7
Sample