Samsung SC7350 user manual download (Page 28 of 40)

Languages: English and 4 more
  • Estonian
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Russian
Pages:40
Description:Пылесос мешком для сбора пыли
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 40
±
PASTUMKITE ÐLIAUÞIKLÁ Á PADËTÁ ±STOP²
Dulkiø siurblys ájungiamas (parengties bûsena).
±
STUMKITE ÐLIAUÞIKLÁ LINK PADËTIES ±MAX²
Siurbimo galia sklandþiai auga iki didþiausios.
2-1 ELEKTROS
LAIDAS
2-2 JUNGIKLIS
2-3 GALIOS REGULIATORIUS
MIN
-
Valyti plonus audinius, pavyzdþiui,
tiulio uþuolaidas.
MAX
-
Valyti tvirtas grindis ir stipriai
uþterðtus kilimus.
TIK MODELIAI SU KORPUSE
ÁTAISYTU GALIOS REGULIATORIUMI
TIK MODELIAI SU RANKENOJE ÁTAISYTU
GALIOS REGULIATORIUMI
PASTABA
Iðtraukdami elektros
laido ðakutæ ið tinklo
lizdo, suimkite ne patá
laidà, o ðakutæ.
2
NAUDOJIMASIS DULKIØ SIURBLIU
LT-3
Sample