Samsung SC7350 user manual download (Page 25 of 40)

Languages: English and 4 more
  • Estonian
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Russian
Pages:40
Description:Пылесос мешком для сбора пыли
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 40
SVARBIOS ATSARGOS PRIEMONËS
1.
Ádëmiai perskaitykite visà knygelæ. Prieð ájungdami dulkiø siurblio elektros laido
ðakutæ á tinklo lizdà, ásitikinkite, kad tinklo átampa atitinka nurodytà dulkiø siurblio
apaèioje pritvirtintoje gamyklinëje plokðtelëje.
2.
ÁSPËJIMAS:
Negalima dulkiø siurbliu valyti drëgnus kilimus arba grindis.
Draudþiama siurbliu siurbti vandená.
3.
Reikia bûti ypaè atidiems, jeigu dulkiø siurbliu naudojasi vaikai arba juo
naudojamasi ðalia vaikø. Neleiskite vaikams þaisti dulkiø siurbliu. Niekuomet
nepalikite veikianèio dulkiø siurblio be prieþiûros. Naudokite dulkiø siurblá tik pagal
tiesioginæ paskirtá ir tik bûdais, apraðytais ðioje knygelëje.
4.
Negalima naudotis dulkiø siurbliu, jeigu á já nëra ástatyta dulkiø filtro kasetë.
Kad dulkiø siurblys galëtø veikti efektyviai, dulkiø filtro kasetæ iðtuðtinkite prieð jai
persipildant.
5.
Dulkiø siurbliu negalima siurbti deganèiø degtukø, rusenanèiø angliø ar nuorûkø.
Dulkiø siurblá reikia laikyti toliau nuo viryklës, krosnies ar kitø ðilumos ðaltiniø. Dël
karðèio poveikio gali deformuotis dulkiø siurblio korpusas ar pakisti jo apdailos
spalva.
6.
Venkite dulkiø siurbliu siurbti kietus ir aðtrius daiktus, nes jie gali sugadinti dulkiø
siurblio detales. Stenkitës neuþminti ant siurbimo þarnos. Nedëkite ant þarnos
sunkiø daiktø. Niekuo neuþdenkite dulkiø siurblio siurbimo ir oro iðleidimo angø.
7.
Prieð iðtraukiant elektros laido ðakutæ ið tinklo lizdo, reikia iðjungti dulkiø siurblá
maitinimo jungikliu, átaisytu prietaiso korpuse. Prieð iðtuðtindami dulkiø filtro kasetæ
ar keisdami filtrus, visuomet iðjunkite dulkiø siurblá ið elektros tinklo.
8.
Prieð atliekant dulkiø siurblio valymo ir prieþiûros darbus, siurblá visuomet reikia
iðjungti ið elektros tinklo.
9.
Nerekomenduojama dulkiø siurblá á kintamosios srovës elektros tinklà jungti per
ilginamàjá laidà.
10. Jeigu dulkiø siurblys neveikia kaip pridera, iðjunkite já, iðtraukite elektros laido
ðakutæ ið tinklo lizdo ir kreipkitës á ágaliotàjá serviso centrà.
11.
Siekiant uþtikrinti naudojimosi saugumà, paþeistà elektros laidà gali pakeisti tik
gamintojo atstovas arba kvalifikuotas buitinës technikos remonto specialistas.
12. Dulkiø siurblyje yra ádiegta ðiluminës apsaugos sistema, automatiðkai iðjungianti
dulkiø siurblá perkaitimo atveju. Siublys gali perkaisti uþsikimðus filtrui, antgaliui,
vamzdþiui ar siurbimo þarnai. Paðalinus perkaitimo prieþastá ir siurbliui atvësus,
prietaisas vël automatiðkai ima veikti.
LT-1
Sample