Samsung SC7350 user manual download (Page 18 of 40)

Languages: English and 4 more
  • Estonian
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Russian
Pages:40
Description:Пылесос мешком для сбора пыли
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 40
OLULISED OHUTUSABINÕUD
1.Lugege kõik juhised hoolikalt läbi.Enne seadme sisselülitamist kontrollige, et võrgupinge
vastab tolmuimeja põhjaplaadil näidatud pingele.
2.HOIATUS : Ärge kasutage tolmuimejat märja vaiba või põranda puhastamiseks.
Ärge tõmmake tolmuimejasse vett.
3.Kui seadet kasutavad lapsed või te kasutate seda laste juuresolekul,hoidke jälgige neid
hoolikalt. Ärge lubage tolmuimeja kasutamist mänguasjana. Ärge kunagi jätke tolmuimejat
tööle, kui te ise sellest eemaldute. Kasutage tolmuimejat ainult ettenähtud otstarbel vas-
tavalt käesolevale kasutusjuhisele.
4.Ärge kasutage tolmuimejat ilma kassettfiltrita. Tühjendage kassettfilter enne, kui see täiesti
täis saab-niimoodi saate parema puhastustulemuse.
5.Ärge tõmmake tolmuimejasse tikke, hõõguvat tuhka ega sigaretikonisid. Ärge hoidke tol-
muimejat ahju või muu küttekeha lähedal. Seadme plastikdetailid võivad kuumuse tõttu
deformeeruda või värvi muuta.
6.Püüdke teravaid,kõvast materjalist esemeid tolmuimejasse mitte tõmmata-tolmuimeja
detailid võivad viga saada. Ärge astuge vooliku peale. Ärge asetage raskust vooliku peale.
Ärge blokeerige seadme sissetõmbe-ega väljapuhkeavasid.
7.Lülitage tolmuimeja nupust välja enne pistiku eemaldamist pistikupesast. Eemaldage pistik
pistikupesast enne,kui asute tegelema kassettfiltri või filtritega.
8.Enne seadme puhastamist või hooldust tuleb pistik pistikupesast eemaldada.
9.Pikendusjuhtme kasutamine pole soovitav.
10.Kui teie tolmuimeja ei tööta korralikult, lülitage vool välja ja võtke ühendust volitatud
teenindustöökojaga.
11.Kui toitejuhe on vigastatud, tuleb see ohu vältimiseks lasta välja vahetada tootjal või tootja
poolt volitatud teenindusspetsialistil või muul vastava kvalifikatsiooniga töötajal.
12.Tolmuimejal on varustatud termokaitsmega, mis ülekuumenemise korral lülitab automaat-
selt voolu välja. Ülekuumenemise põhjuseks võib olla filtri,otsiku, toru või vooliku ummis-
tus. Kui ülekuumenemise põhjus on kõrvaldatud ja mootor jahtunud, lülitub tolmuimeja
automaatselt jälle sisse.
ET-1
Sample