Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 9 of 30)

Languages: Slovak
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 30
7
Základné vlastnosti
Displej v pohotovostnom režime
Po zapnutí vášho telefónu a vložení PIN kódu (viď. str. 6.) váš telefón zobrazí
pohotovostný displej, ktorý signalizuje, že telefón je pripravený k použitiu.
V pohotovostnom režime môže byť na displeji zobrazených 13 symbolov
(maximálne 6 súčasne).
L
Ak symbol
n
nie je zobrazený, sieť nie je dostupná. Môžete byť v mieste so zlým
príjmom (napr. v tuneli): ak je to možné, skúste sa premiestniť na iné miesto.
Keď listujete v zoznamoch a menu, telefón sa automaticky vráti do
pohotovostného režimu po dvoch minútach nepoužívania.
Symboly
Volanie
L
Pred uskutočnením prvého hovoru sa presvedčte, či ste vložili váš PIN kód tak
ako je popísané na strane 6 a prípadne ak chcete zvoľte kód, tak ako je
popísané na strane 11.
1
V pohotovostnom režime vložte telefónne číslo použitím klávesnice. Na
editovanie čísla, alebo rolovanie používajte
<
,
>
a stlačte
e
na vymazanie
nesprávneho čísla.
A
Budík
je zapnutý.
M
Hlasová pošta
- Dostali ste novú hlasovú
správu.
Q
Bez zvonenia
- Váš telefón nebude
zvoniť keď prichádza hovor.
L
Klávesnica zamknutá -
Indikuje, že klávesy
sú chránené proti náhodnému stlačeniu.
V
Vibrátor
- Váš telefón bude vibrovať
keď prichádza hovor.
R
Roaming
- Používate inú ako vašu zmluvnú
sieť.
s
SMS správa
- Váš telefón prijal novú
správu.
H
Domovská zóna
- Nachádzate sa vo vašej
domovskej zóne. Je to služba operátora,
kontaktuje svojho operátora.
S
SMS plné
- Pamäť pre správy je plná.
Vymažte staré správy, aby ste mohli
prijať nové.
B
Batéria
- Táto ikonka indikuje stav nabitia
batérie (4 čiarky = nabitá, žiadna čiarka = je
potrebné batériu nabiť).
F
Zapnuté presmerovanie na číslo
- Všetky hovory sú presmerované na
zvolené číslo.
N
a
Sieť:
Váš telefón je registrovaný v sieti.
q
Kvalita príjmu:
Viac čiarok zobrazuje
lepší príjem.
f
Presmerovanie do hlasovej schránky -
Všetky hovory sú presmerované do hlasovej
schránky.
Sample